Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

  Temeljem čl. 13 st. 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011), objavljujemo da čelnik naručitelja Hrvatskog povijesnog muzeja kao i predsjednik i članovi upravnog tijela i s njima povezane osobe, u smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski povijesni muzej kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona:
"Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Hrvatskog povijesnog muzeja"

Dokumenti