Pravo na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Hrvatskog povijesnog muzeja.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva usmeno i pisanim putem.
Usmeni zahtjev se može podnijeti:
- telefonom;
- na zapisnik u prostorijama HPM.
Osobni usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik utorkom i četvrtkom od 10,00 do 11,00 sati u prostoriji Tajništva muzeja, na adresi Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, Matoševa 9, dvorišna zgrada.
Pisani zahtjev na obrascu (Obrazac zahtjeva za pristup informacijama) može se podnijeti: 
- poštom  na adresu HPM; 
- elektroničkom poštom; 
- telefaksom.

Opći akti

Statut muzeja

Zakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)

Razni dokumenti i odluke

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac za zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi ZPPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu(.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu(.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.csv format)

Postupci stvaranja obveza

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11.) donosi se Procedura stvaranja ugovornih obveza u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura praćenja i naplate prihoda

Financijski planovi

Financijski plan za 2013.

Financijski plan za 2014.

Financijski plan za 2015.

Rebalans financijskog plana za 2015.

Financijski plan za 2016.

Financijski plan za 2017.

Financijski plan za 2018.

Izvješća

Financijski izvještaji za 2014.

Financijski izvještaji za 2015.

Financijski izvještaji za 2016.

Financijski izvještaji za 2017.

 


 

 


Dokumenti