Pravo na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Hrvatskog povijesnog muzeja.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva usmeno i pisanim putem.
Usmeni zahtjev se može podnijeti:
- telefonom;
- na zapisnik u prostorijama HPM.
Osobni usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik utorkom i četvrtkom od 10,00 do 11,00 sati u prostoriji Tajništva muzeja, na adresi Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, Matoševa 9, dvorišna zgrada.
Pisani zahtjev na obrascu (Obrazac zahtjeva za pristup informacijama) može se podnijeti: 
- poštom  na adresu HPM; 
- elektroničkom poštom; 
- telefaksom.

 

Zakoni i pravilnici (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)

Dokumenti