Usluge

  1. Stručna vodstva na engleskom jeziku
  2. Umnažanje, raspačavanje, javno prikazivanje i korištenje gradiva i kopija gradiva
  3. Skeniranje, snimanje digitalnom kamerom i kopiranje digitalnih zapisa
  4. Izrada preslika na papiru
  5. Korištenje prostora

Usluge se naplaćuju prema cjeniku usluga Hrvatskog povijesnog muzeja 

Drugi načini uvida, pretraživanja i pregledavanja muzejske dokumentacije regulirani su u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01).

Posebni uvjeti za publiciranje podataka

Za publiciranje podataka o muzejskoj građi i dokumentaciji korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobrenje ravnatelja muzeja.

Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor koristi muzejsku građu, pravilno navesti naziv Hrvatskog povijesnog muzeja, te naziv i inventarni broj predmeta. Također, je dužan predati muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio građu ili dokumentaciju. Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na:

Tel. 00385 1/4851-900
Fax. 00385 1/4851-909
e-mail: tajnistvo@hismus.hr

Dokumenti