Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima (NN 61/18) i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju  (NN 21/2023).

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja, u publicističke svrhe, te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu njezino korištenje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između muzeja i zainteresirane strane, sukladno općima aktima muzeja i posebnim propisima.

Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu. Ispunjeni obrazac je potrebno poslati na hismus@hismus.hr.

 

POSEBNI UVJETI ZA PUBLICIRANJE PODATAKA

Za publiciranje podataka o muzejskoj građi i dokumentaciji korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobrenje ravnatelja muzeja.

Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor koristi muzejsku građu, pravilno navesti naziv Hrvatskog povijesnog muzeja, te naziv i inventarni broj predmeta. Također, je dužan predati muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio građu ili dokumentaciju. Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na:

 

Tel: +385 01 4851 900  

Fax: +385 01 4851 909    

e-mail: tajnistvo@hismus.hr

Dokumenti


Na vrh